SCAM SITE

스타디움 www.ysk72.com 먹튀사이트 확정

토프리카 0 39

                                                    


1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904861_6315.JPG

스타디움 사이트먹튀 확정  

 

 

먹튀 검증 사이트 토프리카 입니다.

 
 

 

토프리카 회원님께서 사용하고 계신 사이트에 대한 검증요청을 받아 검증을 진행합니다.

 

먹튀사이트 이름 : 스타디움

 

사이트정보

 

먹튀사이트 도메인 : www.ysk72.com먹튀사이트
 ip : 31.170.164.46

  

먹튀사이트 서버지역 : 일본

 

도메인 생성날짜 : 2019-02-04

 

네임서버 주소

1. NS-1241.AWSDNS-27.ORG

2. NS-1593.AWSDNS-07.CO.UK

3. NS-32.AWSDNS-04.COM

4. NS-875.AWSDNS-45.NET


유저 제보내용 

배팅 성공으로 환전신청하니 아이디 차단

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904872_3392.jpg

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904872_978.jpg

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904873_6287.jpg

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904874_8414.jpg

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904875_4752.jpg

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904876_1627.jpg

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904876_7982.jpg

1c72bbc251e848cdcf2dd9307bf63a19_1561904877_4004.jpg

, , , , , , , ,

0 Comments